گروه پخش گل بان

گروه پخش گل بان به عنوان نماینده اصلی شرکت صنایع تولیدی پاکسال (جاروب و طی نخی و برسجات) محسوب شده

و اماده همکاری با دیگر شرکت های پخش ابزار و پلاسکو (فعال )در شهرستان می باشد